Grado superior Katas

Bassai dai

Jion

Empi

Kanku dai

Bassai sho

Kanku sho

Gankaku

Hangetsu

Jitte

Chinte

Sochin

Meikyo

Jiin

Gojushiho dai

Gojushiho sho

Nijushiho

Wankan

Unsu